تاویل رویا

تاویل رویا

 تاویل رویا عنوان کتابی از زیگموند فروید عصب شناس برجسته اتریشی و بنیانگذار علم روانکاوی می باشد که ما قسمتی از آن را در این مقاله شهر خواهیم داد در صفحات زیر نشان خواهیم داد که  روشی روانشناختی وجود دارد که امکان تاویل رویاها را فراهم می‌کند .

با کاربرد این تکنیک هر رویا به یک ساختار روانشناختی دیده می شود . ساختاری که سرشار از معنا می باشد و می توان آن را در حالات روانی حالت بیداری جایگاهی برای آن در نظر گرفت .  در ادامه فرایند هایی را که علت پایه ای مبهم بودن رویاها هستند را روشن خواهیم کرد . 

 با استناد از همین فرایندها می‌خواهیم به ماهیت نیروهای روانی که تعارض و همکاریشان دلیل شکل روی رویا های ماست برسیم .  فروید در کتابش ذکر کرده با انجام این کار تحقیق من نیز پایان خواهد یافت چون به نقطه ای خواهم رسید که در آن مسئله رویا با مسائل فراگیر تری ادغام می شود ، مسائلی که حل آنها مستلزم توسّل به مطالب و داده هایی متفاوت است . 

فروید و تاویل رویا

 او میگوید من قصد دارم ثابت کنم که رویاها را می توان تاویل کرد . در مسیر انجام این وظیفه خاص تلاش‌های دیگر در حل این مسئله صرفاً به عنوان نتایجی جنبی مطرح خواهد شد. من با طرح فرضیه قابل تاویل بودن رویاها ،  بلافاصله با برداشت رایج از رویاها در تقابل قرار می گیرم در واقع با تمام نظریه های رویا ، به استثنای نظریه شرنر چون تحویل یک رویا یعنی  جایگزین کردن رویا با چیزی که در رشته پیوسته کنش های روانی ما به عنوان یک حلقه ارتباطی مهم و ارزشمند جای رویا را میگیرد.

بر اساس نظریه های بسیار رویا دیدن به هیچ وجه یک  کنش روانی نیست بلکه فرآیندی تنی است   که به واسطه نمادها خودش را به دستگاه روانی معرفی می‌کند .  تصورات عامه مردم همواره با این گونه نظریه ها در تضاد بودند .

تاویل رویا

این تصورات همواره بر حق خود در تداوم غیر منطقی شان تاکید دارند ، و به رغم آنکه می گویند رویاها غیر قابل ترک و بی معنا هستند ،   نمی‌توانند  جسارت به خرج بدهند و آشکارا اعلام کنند که رویاها اساساً هیچ بنایی ندارند . 

بر اساس این نظرات به مدد درکی شهودی و مبهم  ، فرض بر این است که رویاها در هر حال دارای معنا هستند اما معنایی مستتر و این که رویاها قرار است جایگزین یک فرآیند فکری دیگر باشند  فقط کافیست که این جایگزین را به شکل صحیح برملا و آشکار کنید تا معنای نهان رویانیست کشف شود .

دنیای غیر علمی

 بنابراین دنیای غیرعلمی همیشه سعی کرده است که رویاها را تحویل کند ،  آن هم با تکیه بر دو شیوه ای که با همدیگر فرق اساسی دارد. شیوه نخست محتوای رویا را در کلیتش میبیند . 

و در پی آن است که محتوای دیگری را جایگزین آن کند ، محتوایی قابل درک و از بعضی جهات همانند محتوای نخست . این شیوه همان شیوه تاویل  نمادین  است . 

و مسلما در برابر رویاهایی که غیر قابل ترک و پیچیده و مغشوش اند ،  از همان گام نخست با مشکل مواجه می‌شود تعبیر حضرت یوسف از رویای فرعون نمونه‌ای از شیوه نمادین است هفت گاو فربه که پس از آنها ۷ گاو نحیف آمدند  و گاو های قبلی را بلعیدند ،  نمود نمادین هفت سال قحطی در سرزمین مصر بودند که بر اساس پیشگویی باعث می شد مازاد تولیدات هفت سال پرمحصول کاملاً مصرف شوند اکثر رویا های ساخته و پرداخته شاعران برای همین تاویل های نمادین طراحی شده‌اند . 

چون این رویا های ساختگی فکری را بازآفرینی می کنند که شاعر در قالبی مشابه با آنچه در رویاهای ما شکل می گیرد که به آن اندیشیده است .

باور دیرینه

تصاویر ارتباط رویا با آینده و پیش بینی آینده نشانه باور دیرینه به اهمیت رویا  در پیشگویی- حال به انگیزه ترجمه رویا –  معنایی که با تامیل نمادین کشف شده برای پیشگویی آینده تبدیل می شود . 

 مسلما نمی توان شیوه رسیدن به چنین تاویل نمادینی را شرح داد.  موفقیت در این شیوه مستلزم حدس و گمانی نبوغ آمیز و قدرت درک شهودی مستقیم است ، به همین دلیل در این شیوه تاویل رویا طبیعتاً تا  حد هنری که مستلزم  استعدادهایی  خارق العاده است ، ارتقا یافته است.

دومین شیوه عامه پسند

  دومین شیوه عامه پسند تاویل رویا به کلی از چنین ادعاهایی فاصله می‌گیرد. می توان این شیوه را شیوه رمزگشایی نامید چون در این شیوه رویا نوعی قانون پنهانی تلقی می شود با معنای آشنا و شناخته شده ترجمه می شود  ، آن هم بر اساس الگوی تصویب شده

 برای مثال من در رویای یک نامه میبینم و همینطور یک مراسم تشییع یا امثال اینها سپس به یک کتاب تعبیر رویا رجوع می کنم و متوجه می شوم که نامه یعنی رنجش و مراسم تشییع یعنی وعده یا نامزدی 

 فقط باید میان این واژه ها ارتباط برقرار کرد و نتیجه کار را به روز اتفاقی در آینده معنا کرد ،  آن هم به مدد اطلاعاتی که از طریق کشف رمز به آنها رسیده ام .  شکل جالب دیگر این فرآیند رمزگشایی شکلی که توان ماهیت انتقال  صرفاً مکانیکی تعبیر تا حدی تصحیح  می شود  . 

 در اثر آرتمیدوروس  اهل دالدیس  در باب تاویل رویا عرضه  شده. در اینجا نه تنها محتوای رویا  بلکه حتی شخصیت و جایگاه اجتماعی بیننده رو یا نظر قرار می گیرند به نحوی که یک محتوای مشابه در رویا برای مرد ثروتمند ، مرد متاهل یا خطیب یک معنا دارد  ، و برای مرد مستند ، مجرد یا فرضا تاجر  ، معنای دیگر.

نکته اساسی

به این ترتیب نکته اساسی ترین فرایند این است که کار تاویل به جای کلیت رویا ، برای بخش های متفاوت محتوای رویا به شکلی جداگانه انجام می شود ،  پنداری رویا ملغمه‌ای از چندین و چند عنصر هست که باید برای هر یک از آنها به شکلی خواص و مجزا توجه کرد .  مسلما رویاهای مغشوش و نامنسجم  به پدید آمدن شیوه رمزگشایی در تاویل منجر شدند بی ارزش بودن هر دو شیوه عامه ‌پسند فوق برای تامین رویا جای چند و چون ندارد . 

اگر بخواهیم باموضوع به شکل علمی برخورد کنیم ، باید بگوییم که شیوه نمادین به لحاظ کاربرد محدودیت دارد و قابلیت شرح و توضیح کاملی را ندارد .  در شیوه رمزگشایی نیز همه چیز  منوط  به این است که آیا کلید مربوطه یعنی کتاب تعبیر خواب ، قابلیت مات هست یا نه و به همین دلیل هیچ تضمینی تر کار نیست.

 طوری که ممکن است وسوسه شویم نظر فیلسوفان و روانپزشکان را بپذیریم در کل مسئله تاویل رویا را به عنوان مسئله‌ای موهوم و خیالی رد کنیم . 

آقای فروید

آقای فروید در قسمتی از کتاب خود اشاره کرده است در مسیر مطالعات روانکاوانه به مسئله تحویل رویا برخوردم . ابتدا از بیمارانم قول گرفتم که همه ایده‌ها و افکاری را که  در ارتباط با مضمونی مشخص به ذهنشان خطور می کند به من بگویند ، و سپس آنها رویاهایشان را برایم تعریف کردند و به این ترتیب دریافتم که می‌توان رویا را در زنجیر های روانی قرار داد  و ردش را از ایده آسیب شناختی تا حافظه بیمار پی گرفت .

تاویل رویا

 مرحله بعد این بود که خود رویا را به مثابه یک نشانه تلقی کنم و شیوه تاویلی را که برای چنین نشانه‌هایی ساخته و پرداخته شده بود در مورد رویا به کار بگیرم.

آماده سازی روانی

 برای این کار آماده سازی روانی بیمار ضروری است. باید دو هدف را در نظر داشت یک فعال کردن هوشیاری او در ارتباط با درک روانی اش ، و رفع روحیه انتقادی بیمار در نگریستن به افکاری که به سطح ذهنش می رسند

 بیمار برای خویشتن نگری و متمرکز شدن توجهش بهتر است که راحت و آسوده باشد و چشمانش را ببندد باید به وضوح بیمار گفت که از نقد روند های تکوین افکارش ، ممکن است ترک شان کند خودداری کند باید به او گفت که موفقیت روانکاوی منوط  به این است که او متوجه تمام چیزهایی که از ذهنش می گذرند باشد و همه آنها را برای روانکاوی تعریف کند و نیز این که او مجاز نیست ایده‌ای را به این دلیل که از نظرش   بی‌معناست ، پیش خود نگه دارد .  او باید در برابر ایده هایش کاملاً بی طرف باشد و به هیچ وجه نظر شخصی اش را در مورد آنها اعمال نکند . 

به انتهای مقاله رسیدیم امیدوارم که این مقاله مورد پسند شما بوده باشه هر چند که به علت وسعت مطلب سعی کردیم قسمتی از کتاب را  با حداکثر فشرده سازی خدمت خواننده محترم ارائه کنید  باعث افتخار ماست اگر از بخش فروشگاهی ماسیا  برند تولید کننده زیورآلات و جواهرات صدفی (اولین جواهر بشر) دیدن فرمائید .

به پیج اینیستاگرام ماسیا بپیوندید ..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فروشگاه رکاب فارسی را در گوگل جستجو کنید. در این فروشگاه انواع پایه انگشتر ها را میتوانید سفارش دهید
    ارسال
    با وارد کردن ایمیل خود از آخرین اخبار ماسیا اطلاع پیدا خواهید کرد