021 - 91 01 13 28
تهران - اندرزگو - سلیمانی - بن بست مینو

سنگ های گرانبها

کانی ها و سنگ های گرانبها موادی هستند که از دیرباز ، ارزشمند بشمار آمده اند و آدمی به عنوان زیورآلات آنها را بکار گرفته است …