021 - 91 01 13 28
تهران - اندرزگو - سلیمانی شرقی - بن بست مینو

ساختار صدف های دریایی

واژه صدف یکی از واژه های عربی است که در زبان ایرانیان رایج شده است اگر دقت کنید در زبان و فرهنگ کوچه بازاری واژه ای بنام گوش ماهی شنیده اید ….