021 - 91 01 13 28
تهران - اندرزگو - سلیمانی - بن بست مینو

الماس دریای نور

دریای نور بزرگترین و زیباترین الماس برلیان در میان گوهر های ملی ایران و یکی از گوهر های معروف جهان است ….