021 - 91 01 13 28
تهران - بلوار اندرزگو - سلیمانی - پلاک 5

نمک چگونه تشکیل می شود ؟

شناخته ترین ماده شیمیایی اقیانوس کلرسدیم ، یعنی نمک طعام معمولی است که طعم آب دریا را شور می سازد . . .