021 - 91 01 13 28
تهران - اندرزگو - سلیمانی - بن بست مینو

اسرار کف اقیانوس ها

عمق یاب صوتی وسیله ای است که صدایی مانند صدای « بیپ » ایجاد می کند